Vad är Net-Klient?

Net-Klient samlar alla våra intervjuer och metoder i ett program. Detta ger nya möjligheter för
våra användare att följa upp och hantera klienter.

Net-klient har stöd för intervjumetoderna ASI, ADAD samt uppföljningsstödet UBÅT. Utöver detta finns även verktyg för statistik och analys. Hanteringen är ärendebaserad och är därför mycket flexibel. Net-Klient erbjuder även möjlighet att säkert dela ärenden med externa parter, t.ex. utförare av vård.
Här kan du se utbildningsfilmer som visar hur du arbetar med klientärenden i Net-Klient

Klientärende

I Net-Klient finns begreppet "Klientärende". I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient, intervjuer, åtgärder, dokument och anteckningar under en vårdkedja. En klient kan ha flera klientärenden om man så önskar.

Dela Klientärenden

I Net-Klient finns det möjlighet att dela ut ett klientärende eller enstaka händelser i ett klientärende till andra enheter eller vårdgivare som samarbetar kring en vårdinsats. Detta gör samarbetet mellan beställare och utförare mycket enkelt och säkert, det ger alla parter en aktuell och korrekt bild av klientens situation. Beställaren kan då även delegera ut arbetsuppgifter till utföraren och se status på dessa i realtid. Ett klientärende kan även byta ägare i de fall som en klient flyttar geografiskt. Klienten får då med sig alla tidigare händelser och klientärenden till sin nya hemvist och kan då fortsätta vårdkedjan oavbrutet.

Tidslinjen

En funktion i Net-Klient är tidslinjen. Denna ger en snabb kronologisk bild över alla händelser som har skett och som planerats att ske i ett eller flera klientärenden gällande en klient. Detta ger handläggaren möjlighet att snabbt bilda sig en uppfattning över vad som har gjorts och kommer att göras för en klient. Utifrån tidslinjen går det sedan att redigera befintliga händelser eller skapa nya.

 

Säkerhet

Systemet använder sig av modern teknik för att skydda och säkerställa att informationen inte hamnar i orätta händer. Det erbjuder även tvåstegsverifiering vid inloggning. Alla väsentliga transaktioner i systemet loggas för full spårbarhet.

Lokal Administratör

En ny möjlighet i Net-Klient är att våra kunder har möjlighet att utse en användare som får utökade behörigheter för att själva administrera användare i sin egen organisation. Det innebär att enklare uppgifter som att återställa lösenord, underhåll av användare, genomföra gallring m.m. kan utföras av egen personal om så önskas. Råbe & Kobberstads support hjälper givetvis också till med detta även i framtiden.

 

Mobilt Gränssnitt

Net-Klient erbjuder ett traditionellt Windowsgränssnitt via Citrix. Ett intensivt arbete pågår även med att utveckla hela Net-Klient till webben, d.v.s ett webbaserat gränssnitt anpassat för dator och mobila enheter såsom t.ex. surfplattor (oavsett plattform). Detta ger nya möjligheter att arbeta närmare klienten på ett enkelt sätt. Denna utveckling är i sitt slutskede men kräver omfattande testning, då det handlar om ett helt nytt gränssnitt. Vi hoppas att kunna släppa det mobila webbgränssnittet under 2020.

Åtgärdsväljaren

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient. Utifrån en ASI-intervju så placeras klienten i en viss missbruksprofil. Sedan analyseras alla tidigare utförda åtgärder för klienter med just den missbruksprofilen för att se resultet av olika åtgärder. M.h.a. detta kan vi sedan visa ett förväntat utfall för olika åtgärder för en viss klient. Resultatet baserar sig på handläggares skattningar av tidigare utförda åtgärder. Se gärna filmen om åtgärdsväljaren nedan eller läs dokumentet Förtydligande Åtgärdsväljaren.pdf för mer information om hur resultatet beräknas.

 

Spindeldiagram i Åtgärdsväljaren

ASI-metoden

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning.

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad och strukturerad intervjumetod för bedömning av alkohol- och narkotikarelaterade problem. ASI-intervjun utvecklades i början på 1970-talet av den amerikanske missbruksforskaren Tom McLellan och hans kollegor vid universitet i Philadelphia. Råbe och Kobberstad var på besök i Philadelphia 2005 och tog del av det pågående forsknings- och utvecklingsarbetet. I dag är ASI-intervjun översatt till ett stort antal språk och används i många länder. 2017 reviderade Socialstyrelsen (IMS) den svenska versionen av ASI.

Instrumentet riktar sig till vuxna personer över 18 år med missbruks- och missbruksrelaterade problem och finns i två versioner, ASI Grund och ASI Uppföljning. Det finns även en tillagd modul – ASI Spel- som som utvecklats för att möta det ökande behovet av utredning och behandling av spelberoende i Sverige. ASI Spel ger en bild av de aktuella problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp.
Formuläret ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun. Både ASI Spel och ASI Återkoppling finns med i datastödet Net-Klient.

Råbe och Kobberstad har tagit fram tilläggsfrågor till ASI Grund för Net-Plan i samarbete med bl.a. Socialstyrelsen, den amerikanske ASI-utbildaren Thomas H. Coyne (Ed.D., LCSW.) och användare i Sverige.

Metoden ASI förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning för utbildare. Läs mer om ASI på Socialstyrelsens hemsida här och om ASI-intervjun här.

 

ADAD-Metoden

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad bedömningsmetod för unga missbrukare och unga med social problematik.

ADAD är uppbyggt på intervjuer med ungdomar vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Metoden kan användas i utredningsarbete, vid behandlingsplanering och för uppföljning och utvärdering.

Instrumentet med manual förvaltas av Statens Institutionsstyrelse och du kan läsa mer om ADAD på deras hemsida här. ADAD finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och du kan läsa mer om ADAD på Socialstyrelsens hemsida här.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, verksamhetsanalyser, rapportering och forskning. Net-Klient tillgodoser de olika behov som den unge, handläggaren och verksamhetsansvarige har. Net-Klient används idag av ca 200 kommuner, landsting och privata organisationer och innehåller stöd för inmatning av ADAD Inskrivning och Utskrivning, löpande textsammanställning med skattningsdiagram som växer fram under inmatning av intervjun

 

UBÅT

Datastöd för uppföljning och beskrivning av åtgärder för ASI-användare.

Tillsammans med ASI är UBÅT ett mycket brett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt. UBÅT är tillgängligt för alla som använder Net-Klient och innebär att man systematiskt kan beskriva och följa upp varje åtgärd som en klient erhåller.

Resultrapport för åtgärder

De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Genom att koppla samman UBÅT med ASI kan man på sikt besvara många frågor som är centrala i missbruksvård som t.ex. Har åtgärderna någon effekt på problemnivåerna i ASI? Finns det kombinationer av åtgärder som är mer eller mindre effektiva? Vilka åtgärder är mer effektiva för olika grupper av klienter? Finns det åtgärder som är ineffektiva eller ger negativa effekter?

Utan koppling till ASI kan man ändå med hjälp av åtgärdsformuläret UBÅT besvara många viktiga frågor i missbruksvård, t.ex. Vilka åtgärder får klienterna? Vilken omfattning och intensitet har olika åtgärder? Vad tycker klienter och handläggare om de åtgärder som klienten fått? Det går också att kartlägga åtgärder för en enskild klient.

 

Statistik och Analys

Net-Klient – Statistik och Analys är modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

På startsidan finns informationstexter som beskriver de olika verktygen och rapporterna. Där finns även ett diagram som visar den egna enhetens antal registrerade ASI Grundintervjuer, ASI Uppföljningsintervjuer samt antal åtgärder registrerade och beskrivna med UBÅT. Det går att växla för att visa tidigare år än innevarande.

Net-Statistik

I Net-Statistik arbetar man med sina ASI-data och skapar tabeller och diagram som kan användas till att bygga upp en rapport med det inbyggda rapportverktyget. Resultaten kan sparas för att uppdateras vid ett senare tillfälle. Det finns även ett antal fasta rapporter som går att ladda ner och öppnas i Word. De inmatningar man gjort i ASI förs över till Net-Statistik varje natt och finns tillgängliga i Net-Statistik dagen därpå. Som stöd ges regelbundet utbildningar i hur man kan arbeta med verktyget. Planerade utbildningar i Net-Statistik läggs upp på vår hemsida här.

Net-Analys

I databasen Net-Analys finns data från ASI (från 2006 och framåt) och data från UBÅT. Den uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt. Allt data i Net-Analys är avidentifierat med avseende på personuppgifter så att ingen enskild individ ska kunna identifieras. Kommentarer och andra fritextfält är borttagna. För att man ska kunna utföra de beräkningar som behövs för att göra analyser krävs att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat kontrolleras och rensas datat på dubbletter, testinmatningar och dyl. Data från ASI och UBÅT förs över från inmatningen till Net-Analys varje natt. Det innebär att de inmatningar man gjort inte finns tillgängliga i Net-Analys förrän dagen därpå. I Net-Analys kan du välja rapporter som visar resultat av data från enbart ASI och data från både UBÅT och ASI tillsammans.

Net-Analys Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter (enbart ASI) är en automatisk beskrivning och uppföljning av den egna verksamhetens klienter. Vad utmärker den egna verksamheten jämfört med övriga? Förändringar mellan ASI Grundintervju och Uppföljning beskrivs med tabeller, diagram och textsammanställningar. Man kan välja att jämföra med hela ASI Net-Analys, med orter av liknande storlek, eller jämföra verksamhetens data vid två valda tidpunkter. För åtkomst till Net-Analys Verksamhetsrapporter krävs en statistikroll i Net-Klient på organisationsnivå (så kallad Central, eller kommunnivå).

 

Net-Analys Rapporter UBÅT och ASI

Alla rapporter och urval i UBÅT kan göras för den egna enheten/organisationen eller för hela datamängden i UBÅT. För att beräkna resultat krävs att det finns ett tillräckligt stort antal för de beräkningar som görs. På enhetsnivå krävs ett antal på minst 10 och för hela UBÅT minst 30 för att visa resultat. De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.